komunikat

Komunikat nr 2 dotyczący wykazywania godzin ponadwymiarowych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2018 r.

W instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (30 września 2018 r.) znalazł się zapis:

„Godziny ponadwymiarowe – w przypadku nauczycieli, którzy mają różny wymiar godzin w różnych okresach roku szkolnego (np. z powodu zakończenia zajęć w klasach maturalnych lub odbywania przez uczniów praktyk zawodowych) należy wykazać wartość aktualnie realizowaną.”

W poprzednich latach zapis ten nakazywał wykazywanie wartości średniorocznej godzin ponadwymiarowych. Okazuje się, że zmiana metody wykazywania godzin ponadwymiarowych w niektórych przypadkach powoduje, że nauczyciele realizują według stanu na 30 września więcej niż 1,5 etatu, inni zaś, będąc nauczycielami zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy, realizują we wrześniu mniej niż cały etat.

Przepisy ustawy – Karta Nauczyciela nie dają możliwości różnicowania wynagrodzenia nauczycieli w każdym miesiącu roku szkolnego, w zależności od realizowanej liczby godzin dydaktycznych, nauczyciel ma zagwarantowane wynagrodzenie wynikające z zawartej z nim umowy o pracę lub aktu mianowania niezależnie od tego, czy realizuje większą, czy mniejszą liczbę godzin dydaktycznych w pewnym okresie roku szkolnego.

W przypadkach opisanych powyżej należy zatem wykazywać średnioroczną wartość godzin ponadwymiarowych.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Urszula Michalak-Borkowska

Wprowadził(a): Urszula Michalak-Borkowska

Data wytworzenia: 2018-09-28

Data modyfikacji: 2018-09-28